1. CILJ PREDMETA

 

Cilj predmeta je razumevanje vzgoje kot protislovnega procesa, znotraj katerega je osnovno vprašanje iskanje meja med omejevanjem posameznikovega razvoja in njegovo svobodo, med podporo posameznikovih razvojnih potreb in manipulacijo. Preko razumevanje procesa vzgoje je cilj predmeta študente usposobiti za prepoznavanje vzgojnih situacij v vzgojno-izobraževalnih institucijah, njihovo kritično analizo, ter iskanje možnosti za njihovo reševanje, vrednotenje in razmišljanje o tem, kakšne so lahko posledice konkretnih rešitev. Ponuja pogled in razumevanje profesionalne vloge vzgojitelja/učitelja. Hkrati izpostavlja njegovo vpetost med pričakovanja in zahteve države, pričakovanja staršev in njihovih otrok, stroke in njegovih lastnih vizij o tem, kaj je vzgojno-izobraževalna institucija, kakšna je njena vloga in vloga vzgoje oz. izobraževanja v njej pri posameznikovem razvoju. S tem se osredotoča tudi na vprašanje, kakšne so možnosti oblikovanja vzgojnega koncepta vzgojno-izobraževalne institucije ter inkluzivne kulture z vidika marginaliziranih skupin otrok. V tem smislu je cilj predmeta pomoč pri oblikovanju lastne profesionalne podobe, lastnega vzgojnega stila, razvijati sposobnosti reflektiranja svojega dela in avtonomnega strokovnega odločanja ter argumentiranja svojih strokovnih odločitev.

 

2. PRIDOBLJENE KOMPETENCE

2.1. Splošne kompetence

- avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, prizadevanje za kakovost;

- občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije;

- razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-etičnih vprašanj;

- prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost otrok;

- pedagoško vodenje posameznika, oddelka in skupine.

 

2.2. Predmetno-specifične kompetence

- znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih, ter družbeni pogojenosti;

- poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, multikulturnost, razvijanje spodbudne, strpne in skrbne skupnosti;

- uporabljanje ustreznih strategij za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti;

- učinkovito sodelovanje z družino in drugimi posamezniki in institucijami, ki so odgovorni za posameznika;

- poznavanje, razumevanje in upoštevanje institucionalnih okvirov delovanja vzgojno-izobraževalnih institucij in strategij za razvijanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju.